پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

 تعداد تلفات انساني حوادث رانندگي يك فاجعه ملي است
 مديريت ترافيك در كشور ما متوليان متعددي دارد كه به جاي مكمل بودن براي يكديگر بعضاً موازي عمل مي نمايند.
آرشيو سر مقالات