پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

شنبليله در درمان ديابت
1384/12/23
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد: تجويز عصاره آبي برگ «شنبليله» در كاهش برخي مشكلات دردزاي ناشي از ديابت موثراست.
مهرداد روغني، محمد رضا واعظ مهدوي و محسن خليلي نجف آبادي، استادياران فيزيولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه شاهد در اين پژوهش اثر آنالژزيك عصاره آبي برگ شنبليله در موش‌هاي صحرايي نر مبتلا به ديابت قندي القا شده توسط استرپتوزوتوسين را با استفاده از آزمون فارمالين در طي دو فاز حاد و مزمن مورد بررسي قرار داده‌اند.

 

 

 


در اين تحقيق از موش‌هاي صحرايي نر نژاد wistar در محدود وزني 205 تا 255 گرم استفاده شد. موش‌ها به طور تصادفي به پنج گروه كنترل، كنترل تحت درمان با عصاره آبي برگ شنبليله، كنترل دريافت كننده سديم ساليسيلات (كنترل مثبت)، گروه ديابتي و گروه ديابتي درماني شده با عصاره آبي برگ شنبليله تقسيم شدند.
گفتني است، براي ديابتي كردن حيوانات از داروي استرپتوزوتوسين به صورت تك دوز به ميزان 200 ميلي‌گرم بر كيلوگرم استفاده شد.

سپس گروه‌هاي كنترل ديابتي نيز عصاره آبي برگ شنبليله را به صورت داخلي صفاقي به ميزان 200 ميلي‌گرم بر كيلوگرم به طور يك روز در ميان به مدت يك ماه دريافت كردند. ميزان گلوكز سرم يك هفته قبل و چهار هفته قبل از انجام كار به روش آنزيمي گلوكز اسيد اندازه گيري شد.
به علاوه، پس از گذشت يكماه، آزمون فرمالين بر روي تمام موشها انجام شد.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه تجويز عصاره آبي برگ شنبليله موجب كاهش معني دار ميزان گلوكز سرم و ميزان احساس درد در مدل تجربي ديابت مي‌شود و اين به عنوان يك درمان پتانسيل در حالت ديابت قندي مي‌تواند مطرح شود.
.

 آگهي

.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي