پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

بيماران ديابتي مي توانند با انجام تمرينات ورزشي ميزان مصرف داروي خود را كاهش دهند
1384/12/23
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

براساس پژوهشهاي اخير، بيماران ديابتي نوع دو كه از قرص گلي بن گلاميد براي درمان استفاده مي كنند، مي توانند با انجام تمرينات ورزشي هوازي، ميزان مصرف اين دارو را كاهش دهند. به گزارش ايسنا ، يافته هاي تحقيق دكتر محمد علي سردار عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد نشان داد كه انجام تمرينات هوازي به همراه مصرف قرص گلي بن گلاميد سبب بهبود كنترل گلوكز خون مي شود.اين تحقيق كه بر روي 28 بيمار ديابتي مرد و در 3 گروه مختلف آزمايشي صورت گرفت نشان داد كه مصرف قرص گلي بن گلاميد به همراه فعاليت ورزشي بي هوازي باعث كاهش غلظت گلوكز و هموگلوبين گليكوزيله مي شود و حداكثر اكسيژن مصرفي نيز در اين گروه به طور چشمگير و معني داري افزايش مي يابد.يافته هاي بدست آمده از اين پژوهش، حاكي از تأثير مثبت مصرف گلي بن گلاميد به تنهايي و به طور تعاملي با تمرين هوازي در بهبود كنترل گلوكز خون بيماران ديابتي نوع دو است.
 

irteb.com/news/completenews.aspx?id=5767">http://asp.irteb.com/news/completenews.

 آگهي

aspx?id=5767.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي